Organisatie

Wat we zien

De stichting Duurzaam Huis ziet dat communicatie met bewoners over duurzaam bouwen en energiebesparing goed is ingevuld door landelijke partijen, maatschappelijke organisaties en commerciële bureaus. Communicatie over ‘duurzaam wonen’, ofwel goed gebruik van de voorzieningen in duurzaam gebouwde woningen, is echter nog ver onder de maat is. Er bestaat voornamelijk focus op techniek en niet op gedrag. Daarnaast zijn partijen die in de bestaande bouw onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren nog sterk traditioneel georiënteerd, waardoor duurzame maatregelen weinig kans krijgen.

Doel Stichting Duurzaam Huis

De stichting duurzaam huis heeft tot doel om de bewoners en professionals in bouwen & wonen te stimuleren en te ondersteunen om duurzaamheid actief op te pakken (zowel ten aanzien van kennis, houding als gedrag).

Organisatie Stichting Duurzaam Huis

De stichting Duurzaam Huis heeft zelf geen personeel. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De stichting heeft SME Advies gevraagd om in het kader van het MVO beleid de stichting te huisvesten en om niet een directeur te leveren. SME Advies heeft Bregje van den Brand ‘om niet’ als directeur aangesteld. De directeur heeft als taak om:

  • het kennisnetwerk/ de kennisnetwerken duurzaam wonen voor professionals en bewoners op te zetten;
  • uitvoering te geven aan het project van de Duurzaam Wonen Adviesteams;
  • zorg te dragen voor een adequate boekhouding.

Alle werkzaamheden van de stichting Duurzaam Huis worden uitbesteed aan derden. Dit kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en zzp-ers zijn. Voor de communicatietrajecten is SME Advies preferred supplier van de Stichting Duurzaam Huis.

Bestuur Stichting Duurzaam Huis

-    Voorzitter               Hak van Nispen, directeur SME Advies

-    Secretaris               Marleen Kwak, Hoofd milieu gemeente Amersfoort

-    Penningmeester      Monique Menkveld-Bijsterbosch, administrateur/ financieel management

Activiteiten Stichting Duurzaam Huis

1. Kennisnetwerk Duurzaam Wonen voor professionals

In 2011 heeft de stichting Duurzaam Huis onderzoek laten verrichten naar de mogelijke unieke toegevoegde waarde die de stichting kan vervullen in een kennisnetwerk Duurzaam Wonen voor professionals.

In dit onderzoek geeft bijna 70% van de respondenten aan interesse te hebben in deelname aan een kennisnetwerk dat zich specifiek richt op bewonersgedrag en duurzaam wonen. Op basis van deze uitkomsten heeft het bestuur van Stichting Duurzaam Huis besloten om een Kennisnetwerk Duurzaam Wonen te starten. Het bestuur ziet in het kennisnetwerk een onderdeel dat nog niet door anderen wordt ingevuld. Doel van dit kennisnetwerk is dat professionals in het onderhoud en beheer:

  • kennis over duurzaam verbouwen en onderhoud met elkaar delen;
  • geïnformeerd worden over nieuwe duurzame technieken en de gebruiksaspecten daarvan voor de professionals en voor de bewoners;
  • beter geëquipeerd raken om bewoners te informeren hoe zij duurzame voorzieningen in hun woningen zo effectief mogelijk kunnen gebruiken.

Door kennis uit te wisselen, nieuwe inzichten te ontwikkelen, eventueel samenwerkingsverbanden aan te gaan en door elkaar te inspireren met goede voorbeelden krijgt dit kennisnetwerk een belangrijke functie in de toekomst.

Meer informatie en het rapport zelf is te vinden onder kennisnetwerk.

2. Duurzaam Wonen adviesteams/ kennisnetwerk van bewoners

Met zes woningbouwcorporaties wordt een proefproject ‘Duurzaam Wonen Adviesteams’ uitgevoerd dat erop gericht is om het effect van de renovaties te vergroten door de burgers actief te betrekken. Bij renovaties worden steeds vaker duurzame technieken geïnstalleerd. Bewoners zijn niet altijd op de hoogte van het ‘hoe en waarom’. Hierdoor blijft het uiteindelijke effect van de duurzame

maatregelen beperkt of wordt soms zelfs teniet gedaan. Door bewoners op het goede moment te informeren en voor te lichten over de duurzame technieken en installaties in hun nieuwe/gerenoveerde woning kan veel winst behaald worden. Met het project ‘Duurzaam Wonen Adviesteams/€nergiecoaches’ willen we bewoners ‘leren’ hoe zij op een bewuste, verantwoorde, gezonde en duurzame manier gebruik kunnen maken van hun nieuwe/gerenoveerde woning. Hiermee neemt niet alleen het voordeel voor het milieu, maar ook het woongenot van de bewoners toe.

Lopende projecten

Vier projecten zijn reeds afgerond. Momenteel lopen er nog twee Duurzaam Wonen Adviesteams projecten. Een in Zwolle (voor Woningstichting Openbaar belang) en een in Zeist (woningbouwcorporatie Seyster Veste). In Zwolle gaat het om een nieuwe wijk met woningen met een A++ label. Enkele bewoners worden opgeleid tot energiecoach. Zij brengen hun medebewoners op de hoogte van het juist gebruik van de duurzame installaties in hun woningen. De kracht van dit 'sociaal leren' heeft zich in het verleden al bewezen.

Doelstellingen DuWo Adviesteams:

  • Ontwikkelen en uittesten van een effectieve aanpak om bewoners te informeren over duurzame technieken en installaties in hun woning & hen te ‘leren’ hoe zij op een bewuste, verantwoorde, gezonde en duurzame manier kunnen wonen in hun nieuwe/gerenoveerde woning.
  • Vergroten van kennis en bewustzijn van bewoners van (duurzame) nieuwbouw- en renovatieprojecten wat betreft de voordelen van duurzaam wonen, met als resultaat een reductie van de milieubelasting van hun woongedrag (energiebesparing, waterbesparing, etc.) en toename van hun woongenot.
  • Start van een (blijvend) netwerk van bewoners die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid in en rond hun woningen.

Indien het project succesvol is kan de aanpak op licentiebasis weggezet worden bij commerciële en ideële aanbieders van de aanpak. En kan een vervolg worden gegeven aan het kennisnetwerk van bewoners.

Geschiedenis Stichting Duurzaam Huis

Stichting Duurzaam Huis is ooit opgericht als Duurzaam Huis Leidsche Rijn (stichting DHLR). De stichting DHLR is opgericht door gemeente, provincie, Rabobank, Mitros e.a. om het ‘duurzaam huis’ in Leidsche Rijn te ontwikkelen. Dit Duurzaam Huis is enkele jaren voor de nieuwe bewoners in Leidsche Rijn hét voorbeeldhuis geweest voor nieuwe duurzame technieken en mogelijkheden. Vanuit het Duurzaam huis werden activiteiten georganiseerd voor zowel bewoners als professionals in de bouw.

In 2005 hebben de financiers besloten om te stoppen met het duurzaam huis. De eigenaar heeft het huis daarna verhuurd en in 2010 is het verkocht aan een particuliere eigenaar.